معرفی کادر آموزشی

بابک عباسی

احمد حقیقی فر

.  ادبیات   

محمد جواد مرآتی

.  علوم

فرزین مشایخی 

.  ریاضی

فصیحی                             

   .  هدیه های آسمانی و قرآن

 

بهزاد پرهام آذر

اجتماعی و پژوهش

 

 

 

بابک عباسی

ریاضی

بهزاد پرهام آذر

اجتماعی و پژوهش

محبوبه پناهی

.  ادبیات

حسین فراهانی

کار و فن آوری

محمد جواد مرآتی

علوم

فصیحی

هدیه های آسمانی و قرآن