معرفی کادر آموزشی

بابک عباسی

احمد حقیقی فر

.  ادبیات   ( مشاهده ی رزومه )

محمد جواد مرآتی

.  علوم   ( مشاهده ی رزومه )

فرزین مشایخی 

.  ریاضی ( مشاهده ی رزومه )

فصیحی                             

   .  هدیه های آسمانی و قرآن

 

بهزاد پرهام آذر

اجتماعی و پژوهش( مشاهده ی رزومه )

 

 

 

بابک عباسی

ریاضی

بهزاد پرهام آذر( مشاهده ی رزومه )

اجتماعی و پژوهش

محبوبه پناهی

.  ادبیات

حسین فراهانی( مشاهده ی رزومه )

کار و فن آوری

محمد جواد مرآتی( مشاهده ی رزومه )

علوم

فصیحی

هدیه های آسمانی و قرآن