کادر آموزشی

 

 Image result for flower clipart

معلم ریاضی و ادبیات پایه پنجم

نام : احمد حقیقی فرد

سابقه فعالیت : 34

سابقه فعالیت در سروش : 9

 

معلم ریاضی و ادبیات پایه پنجم

نام : فرزین مشایخی

سابقه فعالیت : 32

سابقه فعالیت در سروش : 9

   
     

 Image result for flower clipart

معلم ریاضی پایه ششم

نام : علیرضا صالح

سابقه فعالیت : 25

سابقه فعالیت در سروش : 21

 

معلم ادبیات پایه ششم

نام : علی حضرتی

سابقه فعالیت : 30

سابقه فعالیت در سروش : 10

   
     

 Image result for flower clipart

 

معلم هدیه های آسمانی پایه پنجم و ششم

نام : بهزاد پرهام آذر

سابقه فعالیت : 30

سابقه فعالیت در سروش : 20

 

معلم  علوم پایه پنجم و ششم

نام : همایون جفایی

سابقه فعالیت : 20

سابقه فعالیت در سروش : 6

   
     

 Image result for flower clipart

معلم قرآن پایه پنجم و ششم

نام : عبدالرضا شمس آبادی

سابقه فعالیت : 30

سابقه فعالیت در سروش : 1

 

معلم اجتماعی پایه پنجم و ششم

نام : امیرحسین محمودی

سابقه فعالیت : 8

سابقه فعالیت در سروش : 8

   
     

 Image result for flower clipart

معلم هنر

نام : سیدمحسن موسوی

سابقه فعالیت : 20

سابقه فعالیت در سروش : 15

 

معلم هنر

نام : احمد مازادی

سابقه فعالیت : 30

سابقه فعالیت در سروش : 10

   
     

 Image result for flower clipart

معلم ورزش پایه پنجم و ششم

نام : سیامک حسین خانی

سابقه فعالیت : 25

سابقه فعالیت در سروش : 15

 

سوپروایزر زبان انگلیسی

نام : امیرعلی محلی

سابقه فعالیت : 12

سابقه فعالیت در سروش : 5