اعضای انجمن سال تحصیلی 98-97

کلاس 5/1 : سرکار خانم محمد علی پور    ولی دانش آموز : کورش اسمعیلی

کلاس 5/2 : سرکار خانم آذر میر              ولی دانش آموز : پارسا خبازان

کلاس 5/3 : سرکار خانم ثناء                    ولی دانش آموز : آریا فلسفی

کلاس 5/4 : سرکار خانم برزگر                ولی دانش آموز : آرتا خرازی

 سرکار خانم فرقانی (مشاور فرهنگی)           ولی دانش آموز : فرداد رئیس دانا

*************************

کلاس 6/1 : سرکار خانم دهقانی              ولی دانش آموز : امین غفاری

کلاس 6/2 : سرکار خانم اربابی فر           ولی دانش آموز : عرفان مینویی فر

کلاس 6/3 : سرکار خانم صالحی              ولی دانش آموز : بنیامین خضراء

کلاس 6/4 : سرکار خانم منافی                ولی دانش آموز : فراز ابوفاضلیان