اعضای انجمن سال تحصیلی99-98

سلام  فصلتون به خیر
زندگی زیباست به شرطی که یادبگیریم به اندازه ی قسمتی از تمام برگ های پاییزی برای یکدیگر آرزوی زیبا داشته باشیم.

جلسه ی عمومی پایه های پنجم و ششم برگزار شد و در پایان جلسه و به انتخاب اولیای گرامی، اعضای انجمن دبستان مشخص گردید.اسامی اعضا به شرح زیر می باشد:

نام کلاس نام و نام خانوادگی اعضا انجمن نام و نام خانوادگی دانش آموز
5/1 سرکار خانم مریم تفکری آقای سعیدی
5/2 سرکار خانم زهرا ربیعی آقای هوشمند
5/3 سرکار خانم ساعده بینایی زاده آقای بینایی زاده
6/1 جناب آقای مظاهری آقای مظاهری
6/2 سرکار خانم خاطره روحانی آقای جعفری
6/3 سرکار خانم شیلا خاوری خراسانی آقای افسر