اطلاعیه و تکالیف گروه آقای صالحی (5/3و5/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های صفحه W28

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطلب های صفحه 66

انجام تمرین های صفحه ی W27

انجام تمرین 2 از صفحه W26

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در صفحه 63

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های صفحه W25

نوشتن یک متن کوتاه زندگینامه یک شخصیت دلخواه

انجام  تمامی تمرین های صفحه W24

 

به دلیل برگزاری جشن مدرسه کلاس تشکیل نشد.

تمرین و مرور مطلب های جدید یادگرفته شده در صفحه 57

انجام آخرین تمرین صفحه 57

تمرین و مرور  مطلب های صفحه 56

انجام تمرین های کاربرگ Grammar Worksheet

انجام  تمرین های صفحه ی W22

انجام تمرین های صفحه W21

انجام آخرین تمرین صفحه 53

به دلیل حضور بچه ها در اردوی خارج از مدرسه و عدم تشکیل کلاس تکلیف نداریم.

انجام تمرین 2 از صفحه W20

تمرین و مرور قسمت Topic Snapshot از درس جدید

انجام تمرین 2 از صفحه W20

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

مرور و تمرین مطلب های Unit 6

انجام تمرین های صفحه W19

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های6 , 7 از صفحه W18

انجام تمرین 4 از صفحه W18

انجام تمرین های 2و3 از صفحه W17

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین شنیداری صفحه 42 با کمک CD آموزشی

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

انجام کاربرگ Reading Worksheet

نوشتن یک conversation جدید با فرمت مطالب یاد گرفته شده در درس جدید

انجام تمرین های Workbook: صفحه W16

ساختن 5 جمله سوالی با استفاده از جمله های صفحه 40

انجام تمرین های Workbook: صفحه  15

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14 تمرین 3

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14 تمرین های 1 و2

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های صفحه های 33-34-35

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطالب صفحه های 30-31-32

نوشتن یک conversation با فرمت یادگرفته شده در صفحه 35

انجام تمرین های Workbook: تمرین های صفحه W13

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W13 تمرین 5

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12

نوشتن یک لیست کوتاه از چند مورد مواد غذایی موجود در یخچال خانه

تمرین Conversation صفحه 31

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W11 تمرین های 2 و 3

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور Unints 1-2 ویادداشت اشکالات و پرسش های احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری با کمک CD

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet 

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های Workbook :

صفحه W10َ

تکمیل کاربرگ Reading Worksheet

نوشتن 5 جمله سوالی از متن صفحه 26

انجام تمرین های Workbook: صفحه W9

انجا م تمرین 4 از صفحه 24 با استفاده از CD آموزشی

انجام تمرین های Workbook: صفحه W8 تمرین 3

جمله سازی با کلمه های جدید صفحه 23

تمرین گفتاری و شنیداری قسمت Topic Snapshot صفحه 22

تمرین و مرور مطالب مختلف Unit 2  برای رفع اشکال های احتمالی

مرور دوباره Unit 2

انجام تمرین های کاربرگ Reading Worksheet , 

تمرین و مرور Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک روز شنبه

 

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام تمرین های workbook:

صفحه W7 تمرین های 8 و 9

انجام تمرین های workbook:

تمرین 6 از صفحه W6

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

انجام تمرینات Workbook: تمرین های 4 و 5 از صفحه W6

انجام تمرین های workbook:

صفحه W5

تمرین شنیداری و گفتاری بخش conversation در صفحه 16

تمرین و مرور شنیداری بخش های مختلف Unit 1 به کمک CD آموزشی

تمرین و مرور قسمت های مختلف Unit 1 برای آمادگی آزمونک

انجام کاربرگ (Reading Worksheet)

روز چهارشنبه 08/02 آزمون Unit 1 خواهیم داشت.

انجام کاربرگ grammar worksheet 1

انجام تمرین workbook: 

صفحه W4

نوشتن یک متن به صورت blog با توجه روش آموزش داده شده در کلاس

تمرین نوشتاری املا کلمه های جدید (family members)

انجام تمرین های workbook:

صفحه  W3 تمرین های 5 و 6

انجام تمرین های workbook:

صفحه W2 تمرین های 3 و 2

مرور و تمرین قسمت conversation در صفحه 10 کتاب

انجام تمرین 2 صفحه 10

 

صفحه 8 تمرین 12 و 13

 

صفحه 6 و 7  تمرین 7 و 8

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای منشیان (5/3و5/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین 6 از صفحه W28

انجام تمرین های صفحه  های W27 و W26

تمرین و مرور کلمه های جدید

طراحی و تهیه یک نقشه و نوشتن 7 جمله درباره آن با کمک روش های یادگرفته شده در کلاس

انجام صفحه اول کاربرگ

تمرین و مرور کلمه های جدید یاد گرفته شده در کلاس

انجام تمرین های Grammar Worksheet

انجام تمرین 3 از صفحه 60

تکمیل تمرینهای Workbook تا آخر Unit 8

مطالعه و مرور کلمه های مربوط به آب وهوا

انجام  تمامی تمرین های صفحه W24

جمله سازی با 9 کلمه درباره آب و هوا

 

انجام تمرین های صفحه W23

مطالعه و مرور کلمه های مربوط به آب و هوا

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس با کمک CD آموزشی

تحقیق و پیدا کردن کلمه های مربوط به وضعیت آب وهوا (10 کلمه)

مرور و رفع اشکال تمرین های کاربرگ

تمرین و مرور مطلب های یادگرفته شده در Unit7

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

تکمیل قسمت  Workbook مربوط به Unit 7

ساخت 10 جمله با استفاده از (prepositions (on,in,at

به دلیل حضور بچه ها در اردوی خارج از مدرسه و عدم تشکیل کلاس تکلیف نداریم.

انجام تمرین های صفحه W20

تمرین prepositions:  نوشتن 20 جمله که در آنها on/in/at به کار رفته باشد.

تمرین و نوشتن 5 جمله با استفاده از Prepositions of place

انجام تحقیق ساده با موضوع کشور فنلاند

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای امادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام تمرین های صفحه های 48 و 49

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های صفحه W19

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام کاربرگ Vocanulary Worksheet

پیدا کردن روز و ماه تولد به تاریخ میلادی و به یادسپاری آن

انجام تمرین های صفحه های W17 و W18

انجام تمرین های 5-4-3 از صفحه W18

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین های مربوط به عدد های ترتیبی در دفتر کار

انجام تمرین های صفحه 42

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.َ

تمرین و به یادسپاری Ordinal numbers

تمرین و مرور آخرین مطلب های مختلف یادگرفته شده در Unit5

تکمیل تمرین های Workbook: 

تمرین های Unit 5

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام تمرین های Workbook: صفحه 14 کامل و صفحه 15تمرین 4

تهیه 3 عکس از مدل های موی سر و توضیح آن ها

انجام تمرین های Workbook: صفحه W15 تمرین های 5 و 6

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

انجام تمرین 3 از کاربرگ ارائه شده در کلاس

تمرین و مرور مطلب های کاربرگ ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطالب دو صفحه ابتدایی Unit 5

مرور اولین صفحه یادگرفته شده از Unit5

پاسخ به سوال های ارائه شده در کلاس (3 سوال)

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های Workbook:

تکمیل تمرین های مربوط به Unit 4

بررسی و مرور تمرین های انجام شده جلسه گذشته و یادداشت اشکالات احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تکمیل تمرین های صفحه 100

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W11 و W12

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12 تمرین های 3 و 4

نوشتن زمان های ساعت به حروف : 3:45 / 19:30 / 22:15

انجام تمرین های صفحه های 28 و 29

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

مرور تمرین های انجام شده در Workbook و رفع اشکال و تکمیل آنها

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری قسمت های مختلف Unit 3  با استفاده ا ز CD آموزشی

تکمیل تمرین های Workbook

تمرین و مرور کلمه های جدید یادگرفته شده در درس های 1 تا 3

تکمیل تمرین های  (Workbook (Unit 3

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

تحقیق در منزل در مورد ملیت ها: یافتن ملیت چهار فرد مشهور و تصویر آنها و  آمادگی برای صحبت در مورد آن در کلاس

انجام تمرین های Workbook: صفحه W9

مرور دوباره نام کشورها و ملیت ها

تمرین و مرور همه مطلب های مربوط به بخش کشورها و ملیت ها ( همچنین به خاطرسپاری کلمه های صفحه 104 ) 

تمرین و به یادسپاری کلمه های صفحه 104 (ستون دوم)

انجام تمرین های Workbook: صفحه  W8 

تمرین و به یاد سپاری کلمه های مربوط به نام کشورها و ملیت ها (صفحه 104 ستون اول)

مرور دوباره Unit 1 و Unit2 و رفع اشکال  تمرین های این دو درس

تمرین و مرور Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک روز شنبه

تمرین های workbook: 

کامل کردن تمرین های Unit 2 و مرور آنها

کامل کردن تمرین های workbook : Unit 2

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های workbook :

درس 2 تا پایان بخش possessive s

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

تمرین شنیداری و کفتاری آخرین  بخش های درس داده شده Unit 2  با کمک CD آموزشیََ

تمرین و مرور شنیداری و گفتاری درس جدید با کمک CD آموزشی

جمله سازی با کلمه های تازه درس داده شده

تمرین و مرور شنیداری بخش های مختلف Unit 1 به کمک CD آموزشی

 

تمرین و مرور قسمت های مختلف Unit 1 برای آمادگی آزمونک

انجام کاربرگ شماره 3

روز چهارشنبه 08/02 آزمون Unit 1 خواهیم داشت.

انجام کاربرگ شماره 2

انجام کاربرگ ارائه شده

انجام تمرین های workbook: صفحه W4  تمرین های5 و 6 و7

انجام تمرین های Workbook:  صفحه W2  به صورت کامل و صفحه W3 تمرین های 2 و 3 و 4

جمله سازی: ساخت 5 جمله با کلمه های مربوط به شبانه روز (morning-noon-afternoon-evening-night)

 

تمرین ومرور کلمه های جدید در Unit 1

مرور و دوره عددها (نوشتاری و گفتاری)

مرور و تمرین عدد ها (نوشتاری و گفتاری) جهت آمادگی برای آزمونک روز شنبه

 

انجام کاربرگ اعداد + تمرین نوشتاری و گفتاری اعداد

 

تمرین جمله سازی با 5 کلمه جدید در یک جمله

(تمرین 1 از صفحه 6)

تمرین استفاده از a و an

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای طواف (5/3و5/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های صفحه های 68 و 69

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه W28

انجام تمرین های صفحه های W26 وW27

انجام تمرین های صفحه W24 , صفحه W25 تا تمرین 5

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در صفحه 62

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در Unit8

انجام تمرین های Grammar Worksheet

مطالعه و مرور مطلب های مختلف  درس 8

انجام  تمامی تمرین های صفحه W24

 

انجام تمرین های صفحه های 58 و 59

تمرین و مرور مطلب های جدید یادگرفته شده در Unit 8

انجام تمرین های صفحه W23

تمرین و مرور مطلب های یادگرفته شده در Unit7

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های صفحه های W21 , W22

مرور تمرین های کاربرگ های Unit 6

به دلیل حضور بچه ها در اردوی خارج از مدرسه و عدم تشکیل کلاس تکلیف نداریم.

انجام  تمامی تمرین های صفحه W21َ

انجام تمرین های 4 و 5 از صفحه W21

انجام تمرین های صفحه W20

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام تمرین های صفحه های W 18 وW 19

انجام تمرین های صفحه 104

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W17 به صورت کامل و صفحه W18  تا پایان تمرین 4

تمرین و مرور مطلب های صفحه 42

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W15 , W16

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

نوشتن یک conversation با الگوی ارائه شده در صفحه 41

انجام تمرین های 2 و 3 از صفحه 40

انجام تمرین 3 از صفحه 39

مرور و تمرین برای رفع اشکال در تمرین های Workbook: صفحه های 14 و 15

انجام تمرین های Workbook: صفحه  14  و صفحه 15 تا پایان تمرین 6

تمرین و مرور مطالب صفحه های 36 و 37

مرور و تمرین آخرین مطالب یادگرفته شده در کلاس

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های صفحه 36

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

انجام تمرین 3 از کاربرگ Grammar Worksheet

مرور و تمرین  بر روی کاربرگ های Reading و Vocab Worksheet

تمرین و مرور مطلب های صفحه 34

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W13

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12

مرور و به یادسپاری نام روزهای هفته

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W11

مرور مجدد و رفع اشکال قسمت های بررسی شده از آزمون  قبل در جلسه امروز کلاس

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور 3 -Unints 1-2 ویادداشت اشکالات و پرسش های احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تمرین و مرور مطلب های صفحه 30

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده

تمرین گفتاری و شنیداری بخش های conversation با استفاده از CD آموزشی

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W10

انجام کاربرگ Reading Worksheet

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام صفحه اول کاربرک ارائه شده در کلاس

تمرین گقتاری و شنیداری  آخرین مطلب های درس داده شده با استفاده از CD آموزشی

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W8 , W9 , W10

تمرین و مرور دوباره مطلب های صفحه های 25 و 26

تمرین و مرور آخرین درس یادگرفته شده در کلاس

تمرین و مرور مطلب های صفحه های 23 و 24

تمرین و مطالعه دوباره صفحه های 22 و 23

مرور دوباره Unit 2

تمرین و مرور Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک روز شنبه

مرور کاربرگ ها و تمرین های اضافی ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های workbook:

صفحه W7

انجام تمرین گفتاری و شنیداری صفحه های 20 و 21 با کمک CD آموزشی

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

تمرین گفتاری و شنیداری آخرین صفحه های درس داده شده با کمک CD آموزشی

تمرین و مرور شنیداری و گفتاری درس جدید با کمک CD آموزشی

اجام تمرین های workbook:

صفحه های W5 , W6

تمرین و مرور شنیداری بخش های مختلف Unit 1 به کمک CD آموزشی

تمرین و مرور قسمت های مختلف Unit 1 برای آمادگی آزمونک

انجام تمرین ها و مرور مطلب های صفحه 16

روز چهارشنبه 08/02 آزمون Unit 1 خواهیم داشت.

مرور و تمرین کلی Unit 1

پیدا کردن عکس و مطلب با موضوع روز جهانی ورزش معلولین به زبان انگلیسی

تمرین شنیداری و گفتاری مطلب های درس داده شده در Unit 1 با کمک CD آموزشی

مرور قسمت های مختلف Unit 1 با استفاده از CD آموزشی و تکرار گویشی آنها

انجام تمرین های workbook: صفحه W3 تمرین های 4 و 5  + صفحه W4 به صورت کامل

مطالعه و مرور تمرین ها ی صفحه 13 به همراه گوش دادن و تکرار به کمک CD آموزشی

تمرین و مرور بخش های مربوط به :

to be verbs

subject pronouns

در صفحه 12

 

تمرین های 3-2-1 از صفحه های W2 و W3  مربوط به workbook

 

تمرین  Greetings صفحه 10

 

تمرین نوشتن و خواندن و حفظ ترتیب عددها (1 تا 100)