اطلاعیه و تکالیف گروه آقای محلی (6/1و6/2)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های Grammar Worksheet و Vocabulary Worksheet

انجام تمرین های صفحه W28

 

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین 5 از صفحه 65

انجام تمرین های 3 و 4 از صفحه W26

انجام تمرین های 5 و 6 از صفحه W27

انجام تمرین های 1 و 2 از صفحه W26

انجام تمرین های Reading Worksheet

به یاد سپاری کلمه های ستون دوم Irregular Verbs صفحه 104

انجام تمرین های 9-8-7 از صفحه W25

انجام تمرین های Grammar Worksheet

انجام تمرین 6 از صفحه W25

مطالعه دوباره متن صفحه 62 و کار بر روی کلمه های جدید

انجام تمرین 3 از صفحه 63

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمرین های صفحه های W23 و W24

 

انجام آخرین تمرین صفحه 59

صفحه 104: مطالعه و به یاد سپاری  irregular Verbs (ستون اول)

انجام تمرین 2 از صفحه 57

تمرین و مرور روش خواندن مقاله ها ی کاربرگ Reading Worksheet با توجه بیشتر روی معنی کلمه ها و عبارت های جدید

انجام تمرین های کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام  تمرین های صفحه ی W22

انجام تمرین 3 از صفحه 55

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در Unit 7

انجام تمرین های صفحه W21

انجام تمرین 5 از صفحه 53

انجام تمرین های صفحه W20

انجام تمرین های 2 و3 از صفحه 90

مرور و تمرین مطلب های صفحه 50 و انجام تمرین 2 از این صفحه

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام کاربرگ های Vocabulary و Reading

انجام تمرین های صفحه W19

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه W18

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین 4 از صفحه 44 و تمرین 5 از صفحه 45

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین 4 از صفحه 43

انجام تمرین های صفحه W17 از Workbook

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

انجام تمرین 3 از صفحه 42

تحقیق ساده و جمع آوری اطلاعات درباره کشور استرالیا (مربوط به موضوع درس جلسه آینده)

*اطلاعات جمع آوری شده باید روی برگه کاغذ نوشته شود.

انجام کاربرگ Reading Worksheet

انجام تمرین های Workbook: صفحه W16

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های Workbook: صفحه W15

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین های 2 و 3 از کاربرگ Reading Worksheet

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

انجام تمرین های Workbook: صفحه W13

انجام تمرین 3 از صفحه 35

مطالعه دقیق مطلب صفحه 34 و سعی در پیدا کردن معنی کلمه های جدید با استفاده از سایر کلمه های جمله و تحلیل ذهنی معنی (بدون کمک dictionary)

انجام تمرین 2 از صفحه 34

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W11 و W12

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

مرور قسمت Topic Snapshot (صفحه 30)

کامل کردن تمرین 4 (صفحه 31)

مرور دوباره برای رفع اشکالات احتمالی تمرین های انجام شده در Unit 3

استراحت پس از آزمون :)

 مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

انجام تمرین های Workbook:

تکمیل تمرین های صفحه های W9 وW10

انجام تمرین های صفحه 28

انجام کاربرگ های Grammar Worksheet / Vocabulary Worksheet / Reading Worksheet

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W9 و صفحه W10 تمرین های 5-6-7

تمرین گفتاری و شنیداری کلمه ها و اصطلاحات جدید درس داده شده در Unit 3 با کمک CD آموزشی

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W8 , W9 تمرین های 1-2-3-4

تحقیق و بررسی در مورد کلمه های ارائه شده در کلاس (کلمه های مربوط به آشپزی)

انجام تمرین 2 از صفحه 22

مطالعه و تحقیق بیشتر در مورد موضوع درس جدید (غذاها)

تحقیق در منزل بر اساس موضوع درس جدید: 

پرسش از افراد خانواده درباره طرز تهیه و مواد اولیه موجود در یکی از غذاهای بومی ایران و آمادگی برای صحبت درباره آن در کلاس

استراحت پس از آزمونک :)

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

انجام تمرین های Workbook: صفحه W7

انجام کاربرگ های Vocabulary Worksheet , Grammar Worksheet

روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

انجام تمرین های Workbook: صفحه های W5 , W6

انجام تمرین 3 از کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین 1 از کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین 4 از صفحه 19

**توجه** : این تمرین حتما باید با استفاده از CD آموزشی انجام شود.

انجام تمرین 4 صفحه 18 پس از مطالعه و مرور تمرین های قبلی

انجام تمرین 2 از صفحه 17

تمرین گفتاری و شنیداری کلمه های جدید در صفحه 16 برای بهبود تلفظ آنها (تمرین 1 و 2)

انجام تمرین 3 از صفحه 16

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین گفتاری و شنیداری بخش های conversation در Unit 1 با کمک CD آموزشی

 

تمرین و مرور بخش های مختلف Unit 1 جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام تمرین های کاربرگ Vocabulary Worksheet

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

انجام تمرین های 2 و 3 از کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های workbook:

صفحه W3

تمرین و مرور شنیداری بخش های مختلف Unit 1 به کمک CD آموزشی

انجام تمرین های 3 و 4 از صفحه 15 کتاب پس از خواندن دوباره و دقیق متن های قسمت reading (پلی کپی ارائه شده)

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W3

جمله سازی :

نوشتن 7 جمله با موضوع برنامه های دانش آموزان برای هفته پیش رو (یک جمله برای هر روز) با استفاده از فرمت 

 to be verb+going to

انجام تمرین 4 در صفحه 12

نکته: پیش نیاز انجام این تمرین گوش دادن و توجه به مطالب موجود در CD (صفحه 10) می باشد.

 

. انجام تمرین workbook:

صفحه W2 به صورت کامل

. تمرین pronunciation ( بسیار مهم):

مرور تمامی بخش های شنیداری در صفحه های 10 و 11 کتاب به روش پخش کردن فایل صوتی CD آموزشی و تکرار گفتاری توسط دانش آموز

مرور کلیه تمرین های مربوط به بخش Welcome در صفحه های 4 تا 8

انجام تمرین های 14 و 15 از صفحه 8

انجام تمرین:

صفحه 7  تمرین 13

انجام تمرین های 10 و 11 از صفحه 6

 

صفحه 5 تمرین 6 و 7

صفحه 4 تمرین 3

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای منشیان (6/1و6/2)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه  های W27 وW28

انجام تمرین 2 از صفحه ی W26

تمرین و مرور فعل های جدید یادگرفته شده

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمامی کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

به یادسپاری و مرور Irregular Verbs

انجام تمرین های Grammar Worksheet

به یادسپاری لیست Irregular Verbs

آمادگی برای صحبت در مورد برنامه ها و کارهای روز گذشته 

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمامی تمرین های صفحه W23

به یادسپاری فعل های علامت دار صفحه 104

 

انجام تمرین 2 از صفحه W23

خلاصه نویسی متن صفحه 57

مطالعه و مرور کلمه های مربوط به اعضای بدن

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس با کمک CD آموزشی

جمله سازی با 12 کلمه از کاربرگ

مرور و رفع اشکال تمرین های کاربرگ

تمرین و مرور مطلب های یادگرفته شده در Unit7

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

جمله سازی با 12 کلمه از بخش Reading صفحه 55

انجام تمرین های صفحه W21

تمرین و مرور آخرین کلمه های یادگرفته شده درکلاس

مرور و تمرین کلمه های جدید یادگرفته شده در Unit 7

انجام تمرین های صفحه W20

انجام تحقیق ساده با موضوع کشور فنلاند

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام تمرین های صفحه های 48 و 49

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های 4 و 5 ازصفحه W18

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

تمرین و مرور بیشتر Conditional Sentences

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

انجام تمرین 2  از صفحه W17

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.َ

تمرین و مرور کلمه های جدید یاد گرفته شده در ابتدای Unit6

تمرین و مرور آخرین مطلب های مختلف یادگرفته شده در Unit5

تکمیل تمرین های Workbook: 

تمرین های Unit 5

خلاصه نویسی متن 

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی مقاله صفحه 40

انجام تمرین های صفحه های 40 و 41

انجام تمرین های Workbook: صفحه های 14 و 15

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

نوشتن چند جمله درباره همکاری در انجام کارهای روزمره خانگی با استفاده از کلمه های جدید یادگرفته شده

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های کاربرگ ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

خلاصه نویسی مطلب موجود در کاربرگ Reading Worksheet

مرور آخرین مطلب یاد گرفته شده و تمرین های انجام شده در کلاس

انجام تمرین های Workbook: تمرین های Unit 4 تا صفحه W12

خلاصه نویسی مطلب صفحه 34

انجام تمرین های کاربرگ های ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی آخرین مطلب یادگرفته شده در کلاس

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی مطلب یاد گرفته شده در صفحه 34

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W11 و W12 

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12 تمرین 4

به یاد سپاری کلمه ها و عبارت های صفحه 104

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور بخش Reading از صفحه 100

انجام تمرین های 2 و 3 از صفحه 100

تکمیل تمرین های صفحه 100

انجام تمرین های Workbook :

تکمیل تمرین های مربوط به Unit 3

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W9 به صورت کامل

صفحه W10 تمرین 7

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری قسمت های مختلف Unit 3  با استفاده ا ز CD آموزشی

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های Workbook: 

صفحه W9 تمرین های 3 و 4

انجام تمرین های Workbook: صفحه W8

مرور و مطالعه کلمه های جدید درس داده شده

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

کامل کردن همه تمرین های Workbook و مرور آنها

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

انجام تمرین های کاربرگ Grammar Worksheet , Vocabulary Worksheet

کامل کردن تمرین های Workbook

روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

انجام تمرین های workbook:

صفحه W7

انجام صفحه اول کاربرگ

انجام تمرین 3 از صفحه 21

انجام تمرین های workbook: صفحه W6

 کتاب: صفحه 18 تمرین 3

workbook: صفحه W5

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

مرور مجدد ورفع نقص های تمرین های انجام شده در workbook

تمرین جمله سازی صفحه 13

تکمیل تمرین های Unit 1 workbook

مرور برای آزمونک

تمرین و مرور مطالب درس داده شده Unit 1  جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام تمرین 4 از صفحه 12

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

مرور درس های گذشته جهت آمادگی برای پرسش شفاهی کلاسی

انجام تمرین های صفحه 10

تمرین و مرور قسمت های مختلف درس داده شده با کمک CD آموزشی

اننجام تمرین 8 از صفحه 15

تمرین و مرور قسمت Welcome کتاب برای پاسخگویی به سوالات کلاسی.

انجام تمرین های صفحه 7

ساخت 5 جمله با comparative adjectives

تمرین شنیداری و گفتاری مطلب های درس داده شده در Unit 1 با کمک CD آموزشی

مرور قسمت های مختلف Unit 1 با استفاده از CD آموزشی و تکرار گویشی آنها

تکمیل کاربرگ دوم مربوط به درس present simple

انجام کاربرگ مربوط به تمرین Present Simple

مطالعه دوباره و تمرین بخش های مربوط به مطلب های:

present simple

present continuous

adverbs of frequency

ساخت 5 جمله با زمان present simple طبق الگوی ارائه شده در کلاس

تمرین ومطالعه جهت آمادگی برای آزمونک مربوط به مبحث present simple-present continuous-adverbs of frequency

 

مطالعه ی Present Simple

 

تمرین و پاسخ به سوالهای نوشته شده در دفتر زبان

مربوط به بخش persent continuous

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای صالحی (6/1و6/2)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های صفحه W28

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطلب های صفحه 66

انجام تمرین های صفحه ی W27

انجام تمرین 2 از صفحه W26

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در صفحه 63

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های صفحه W25

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمامی تمرین های صفحه W24

 

انجام تمرین 2 از صفحه W23

تمرین و مرور مطلب های جدید یادگرفته شده در صفحه 57

انجام آخرین تمرین صفحه 57

تمرین و مرور  مطلب های صفحه 56

انجام تمرین های کاربرگ Grammar Worksheet

انجام  تمرین های صفحه ی W22

انجام تمرین های صفحه W21

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در Unit 7

تمرین و مرور آخرین کلمه های یادگرفته شده درکلاس

انجام تمرین 2 از صفحه W20

تمرین و مرور قسمت Topic Snapshot از درس جدید

انجام تمرین 2 از صفحه W20

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

مرور و تمرین مطلب های Unit 6

انجام تمرین های صفحه W19

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های 6 و 7 از صفحه W18

انجام تمرین 2 از صفحه W17

انجام تمرین های 2و3 از صفحه W17

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین شنیداری صفحه 42 با کمک CD آموزشی

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

انجام کاربرگ Reading Worksheet

نوشتن یک conversation جدید با فرمت مطالب یاد گرفته شده در درس جدید

انجام تمرین های Workbook: صفحه W16

ساختن 5 جمله سوالی با استفاده از جمله های صفحه 40

انجام تمرین های Workbook: صفحه  15

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14 تمرین 3

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14 تمرین های 1 و2

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های صفحه های 33-34-35

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطالب صفحه های 30-31-32

نوشتن یک conversation با فرمت یادگرفته شده در صفحه 35

انجام تمرین های Workbook: تمرین های صفحه W13

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W13 تمرین 5

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12

نوشتن یک لیست کوتاه از چند مورد مواد غذایی موجود در یخچال خانه

تمرین Conversation صفحه 31

تمرین Conversation صفحه 31

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W11 تمرین های 2 و 3

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور Unints 1-2 ویادداشت اشکالات و پرسش های احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری با کمک CD

انجام کاربرگ Vocabulary Wirksheet 

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های Workbook :

صفحه W10َ

تکمیل کاربرگ Reading Worksheet

نوشتن 5 جمله سوالی از متن صفحه 26

انجام تمرین های Workbook: صفحه W9

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W6 تمرین های 4 و 5

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

تمرین گفتاری و شنیداری قسمت Topic Snapshot (ٌصفحه 22)

روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

تمرین شنیداری و گفتاری قسمت  Topic Snapshot با کمک CD آموزشی (صفحه 22) 

مرور و تمرین درس جلسه گذشته

انجام تمرین های کاربرگ Reading Worksheet

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

انجام تمرین های workbook:

صفحه W6 تمرین های 8 و 9

انجام تمرین های workbook:

تمرین 6 از صفحه W6

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

مرور برای آزمونک

تمرین و مرور بخش های مختلف Unit 1 جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام تمرین های workbook:

صفحه W5

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

انجام تمرین 4 از صفحه 12

انجام کاربرگ

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

جمله سازی با کلمه های جدید صفحه 17 کتاب

تمرین و مرور شنیداری بخش conversation  درس جدید به کمک CD آموزشی

تمرین و مرور قسمت های مختلف Unit 1 با کمک CD آموزشی

انجام کاربرگ (Reading Worksheet)

انجام کاربرگ grammar worksheet 1

 

انجام تمرین workbook: 

صفحه W4

نوشتن یک متن به صورت blog  با موضوع تولد با توجه روش آموزش داده شده در کلاس

تمرین نوشتاری املا مربوط به کلمه های جدید (family members)

اانجام تمرین های 2 و 3 از صفحه 12

 

انجام تمرین های workbook:

صفحه W2 تمرین های 1 و2

انجام تمرین 13 از صفحه 8

 

صفحه 6 و 7  تمرین 9-8-7

 

صفحه 5  تمرین 1 و 2  و 3