اطلاعیه و تکالیف گروه آقای صالحی (6/3و6/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های صفحه W28

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطلب های صفحه 66

انجام تمرین های صفحه ی W27

انجام تمرین های 2 و3 از صفحه W26

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در صفحه 63

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های صفحه W25

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمرین های صفحه 60

 

انجام تمرین های صفحه W24

تمرین و مرور مطلب های جدید یادگرفته شده در صفحه 57

 

تمرین و مرور  مطلب های صفحه 56

انجام تمرین های کاربرگ Grammar Worksheet

انجام  تمرین های صفحه ی W22

انجام تمرین های صفحه W21

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در Unit 7

تمرین و مرور آخرین کلمه های یادگرفته شده درکلاس

انجام تمرین های صفحه W21

انجام تمرین 2 از صفحه W20

مرور و تمرین مطلب های صفحه 50

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

مرور و تمرین مطلب های Unit 6

انجام تمرین های صفحه W18

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه 45

انجام تمرین 2 از صفحه W17

انجام تمرین های 2و3 از صفحه W17

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین شنیداری صفحه 42 با کمک CD آموزشی

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

انجام کاربرگ Reading Worksheet

نوشتن یک conversation جدید با فرمت مطالب یاد گرفته شده در درس جدید

انجام تمرین های Workbook: صفحه W16

ساختن 5 جمله سوالی با استفاده از جمله های صفحه 40

انجام تمرین های Workbook: صفحه  15

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14 تمرین 2 و 3

انجام تمرین های صفحه 37

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های صفحه های 33-34-35

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

تمرین و مرور مطالب صفحه های 30-31-32

نوشتن یک conversation با فرمت یادگرفته شده در صفحه 35

انجام تمرین های Workbook: تمرین های صفحه W13

جمله نویسی درباره برنامه های آینده با استفاده از فرمت Will future

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12 تمرین های 4 و 5

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12  تمرین  3

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W11 تمرین 2

تمرین گفتاری و شنیداری آخرین مطلب های یاد گرفته شده با کمک CD  آموزشی

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور Unints 1-2 ویادداشت اشکالات و پرسش های احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری با کمک CD

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده

تمرین گفتاری و شنیداری بخش های conversation با استفاده از CD آموزشی

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های صفحه 28

انجام تمرین های Workbook :

صفحه W10َ

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

تحقیق : نوشتن یک متن  کوتاه درباره غذاهای ایرانی

انجام تمرین های Workbook: صفحه W9

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W8

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

انجام تمرین 5 از صفحه 23

روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

تمرین شنیداری و گفتاری قسمت  Topic Snapshot با کمک CD آموزشی (صفحه 22) 

مرور و تمرین درس جلسه گذشته

انجام تمرین های کاربرگ Reading Worksheet

انجام تمرین های workbook: 

صفحه W7

انجام تمرین های workbook:

صفحه W6

انجام تمرین های workbook :

تمرین های 3 و 4 از صفحه W6

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

مرور برای آزمونک

تمرین و مرور بخش های مختلف Unit 1 جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام تمرین های workbook:

صفحه W5

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

تمرین شنیداری و گفتاری بخش conversation در صفحه 17

جمله سازی با استفاده از کلمه های درس جدید (ابتدای Unit 2)

جمله سازی : ساختن 5 جمله با فرمت to be going to

مرور بخش های مختلف Unit 1  به خصوص تمرین قسمت های شنیداری با استفاده از CD آموزشی

انجام کاربرگ grammar worksheet 1 : تمرین 3

 

نوشتن یک متن به صورت blog  با موضوع تولد با توجه روش آموزش داده شده در کلاس

انجام تمرین workbook: صفحه W4 تمرین 6

انجام تمرین های workbook:

صفحه W3

تمرین های workbook:

صفحه w2  تمرین های 1 و 2

تمرین conversation  در صفحه 10

 

صفحه 10 مرور شود + پنج جمله سوالی در دفتر زبان 

 

صفحه 5 تمرین 4 و 5 و6 و 7

صفحه 7 تمرین 13

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای منشیان (6/3و6/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه  های W27 وW28

انجام تمرین 2 از صفحه ی W26

تمرین و مرور فعل های جدید یادگرفته شده

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمامی کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام صفحه اول از کاربرگ دوم ارائه شده در کلاس

به یادسپاری و مرور Irregular Verbs وهمچنین کلمه های جدید یادگرفته شده در کلاس

انجام تمرین های Grammar Worksheet

به یادسپاری لیست Irregular Verbs

آمادگی برای صحبت در مورد برنامه ها و کارهای روز گذشته 

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمامی تمرین های صفحه W23

به یادسپاری فعل های علامت دار صفحه 104

 

انجام تمرین 2 از صفحه W23

خلاصه نویسی متن صفحه 57

مطالعه و مرور کلمه های مربوط به اعضای بدن

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس با کمک CD آموزشی

جمله سازی با 12 کلمه از کاربرگ

مرور و رفع اشکال تمرین های کاربرگ

تمرین و مرور مطلب های یادگرفته شده در Unit7

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های صفحه های 54 و 55

انجام تمرین های صفحه W21

تمرین و مرور آخرین کلمه های یادگرفته شده درکلاس

مرور و تمرین کلمه های جدید یادگرفته شده در Unit 7

انجام تمرین های صفحه W20

انجام تحقیق ساده با موضوع کشور فنلاند

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام تمرین های صفحه های 48 و 49

انجام کاربرگ Vocabulary Worksheet

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های 4 و 5 ازصفحه W18

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

تمرین و مرور بیشتر Conditional Sentences

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

انجام تمرین 2  از صفحه W17

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.َ

تمرین و مرور کلمه های جدید یاد گرفته شده در ابتدای Unit6

تمرین و مرور آخرین مطلب های مختلف یادگرفته شده در Unit5

تکمیل تمرین های Workbook: 

تمرین های Unit 5

خلاصه نویسی متن 

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی مقاله صفحه 40

انجام تمرین های صفحه های 40 و 41

انجام تمرین های Workbook: صفحه های 14 و 15

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

نوشتن چند جمله درباره همکاری در انجام کارهای روزمره خانگی با استفاده از کلمه های جدید یادگرفته شده

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های کاربرگ ارائه شده در کلاس

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

خلاصه نویسی مطلب موجود در کاربرگ Reading Worksheet

مرور آخرین مطلب یاد گرفته شده و تمرین های انجام شده در کلاس

انجام تمرین های Workbook: تکمیل تمامی تمرین های Unit 4 

تکمیل کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های کاربرگ های ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی آخرین مطلب یادگرفته شده در کلاس

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

خلاصه نویسی مطلب یاد گرفته شده در صفحه 34

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W11 و W12 

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12 تمرین 4

به یاد سپاری کلمه ها و عبارت های صفحه 104

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

مرور بخش های مختلف Unit 3

تکمیل تمرین های صفحه 100

انجام تمرین های Workbook :

تکمیل تمرین های مربوط به Unit 3

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W9 به صورت کامل

صفحه W10 تمرین 7

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری قسمت های مختلف Unit 3  با استفاده ا ز CD آموزشی

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های Workbook: 

صفحه W9 تمرین های 3 و 4

انجام تمرین های Workbook: صفحه W8

مرور و مطالعه کلمه های جدید درس داده شده

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

کامل کردن همه تمرین های Workbook و مرور آنها

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

انجام تمرین های کاربرگ Grammar Worksheet , Vocabulary Worksheet

 روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

انجام تمرین های workbook:

صفحه W7

انجام صفحه اول کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام تمرین 3 از صفحه 21

انجام تمرین های workbook: صفحه W6

 کتاب: صفحه 18 تمرین 3

workbook: صفحه W5

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

مرور مجدد ورفع نقص های تمرین های انجام شده در workbook

تمرین جمله سازی صفحه 13

تکمیل تمرین های Unit 1 workbook

مرور برای آزمونک

تمرین و مرور مطالب درس داده شده Unit 1  جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام کاربرگ های ارائه شده

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

انجام تمرین 3 از صفحه 12

تمرین و مرور صفحه W2 از workbook

انجام تمرین های Workbook : صفحه W2

یافتن نام قاره ها ی مختلف به زبان انگلیسی در صفحه 9

مرور وتمرین بخش ابتدایی کتاب (welcome) و آمادگی برای آزمونک کلاسی

تمرین درس comparative adjectives:

نوشتن 5 جمله با موضوع مقایسه برخی اشیا  موجود در اتاق دانش آموز

مرور قسمت های مختلف Unit 1 با استفاده از CD آموزشی و تکرار گویشی آنها

تکمیل کاربرگ دوم مربوط به درس present simple

مرور درس countable/uncountable nouns

انجام کاربرگ مربوط به تمرین Present Simple

مطالعه دوباره و تمرین بخش های مربوط به مطلب های :

present simple

present continuous

adverbs of frequency

تمرین ومطالعه جهت آمادگی برای آزمونک مربوط به مبحث present simple-present continuous-adverbs of frequency

 

تمرین مربوط به  Present Simple در دفتر زبان

 

تمرین و پاسخ به سوالهای نوشته شده در دفتر زبان

مربوط به بخش persent continuous

اطلاعیه و تکالیف گروه آقای طواف (6/3و6/4)

تمرین و مرور Units 7-8-9 برای آمادگی آزمون پایان ترم بهار

انجام تمرین های صفحه های 68 و 69

روز چهارشنبه 25 اردیبهشت آزمون پایان ترم بهار Units 7-8-9 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه W28

انجام تمرین های صفحه های W26 وW27

انجام تمرین های صفحه 63

تمرین و مرور مطالب یادگرفته شده در صفحه 62

انجام کاربرگ Grammar Worksheet

انجام تمرین های صفحه 60

انجام تمرین های صفحه W25

به دلیل رفتن دانش آموزان پایه ششم به اردو کلاس زبان برکزار نشد.

انجام  تمامی تمرین های صفحه W24

 

انجام تمرین های صفحه 58

انجام تمرین های صفحه W23

تمرین و مرور  مطلب های صفحه 56

تمرین و مرور مطلب های یادگرفته شده در Unit7

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های صفحه   W22

مرور تمرین های کاربرگ های Unit 6

تمرین و مرور آخرین کلمه های یادگرفته شده درکلاس

انجام  تمامی تمرین های صفحه W21َ

انجام تمامی تمرین های صفحه W20

انجام تمرین 4 از صفحه W21

انجام تمرین های صفحه W20

تمرین و مرورUnits 4-5-6 برای آمادگی آزمون پایان ترم زمستان

انجام تمرین های صفحه های W 18 وW 19

مرور و تمرین درس جلسه گذشته

روز دوشنبه 12/13 آزمون پایان ترم زمستان Units 4-5-6 خواهیم داشت.

انجام تمرین های صفحه W17

تمرین و مرور مطلب های صفحه 42

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در کلاس

تمرین و مرور برای آمادگی آزمونک Unit 5

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W15 , W16

روز شنبه 11/27 آزمونک Unit 5 خواهیم داشت.

انجام کاربرگ های ارائه شده در کلاس

تمرین و مرور آخرین مطلب های یادگرفته شده در Unit5

ساخت 20 جمله با فرمت درس جدید

مطالعه دوباره مطلب های درس جدید و تمرین آنها جهت آمادگی برای پرسش ها ی کلاسی

مرور و تمرین برای رفع اشکال در تمرین ها و مطالب جدید صفحه 39

تمرین و مرور مطلب های صفحه 39

انجام تمرین های Workbook: صفحه W14

مرور و تمرین آخرین مطالب یادگرفته شده در کلاس

استراحت پس از آزمونک :)

تمرین و مرور Unit 4 جهت آمادگی برای آزمونک روز چهارشنبه 10/26

تمرین و مرور مطلب های صفحه 36

روز چهارشنبه 10/26 آزمونک Unit 4 خواهیم داشت.

انجام تمرین 3 از کاربرگ Grammar Worksheet

مرور و تمرین  بر روی کاربرگ های Reading و Vocab Worksheet

انجام تمرین های Workbook: تمرین های صفحه W13

انجام تمرین 3 از صفحه 34

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W12

مرور و تمرین مطلب های یادگرفته شده در صفحه های 31 و 32

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W11

مرور مجدد و رفع اشکال قسمت های بررسی شده از آزمون  قبل در جلسه امروز کلاس

به دلیل برگزاری آزمون پایان ترم تکلیف نداریم.

مطالعه تمرین و مرور درس های 1-2-3 برای آمادگی آزمون نهایی ترم پاییز

تمرین و مرور 3 -Unints 1-2 ویادداشت اشکالات و پرسش های احتمالی برای رفع آنها در کلاس

تکمیل و مرور تمرین های Workbook

تمرین و مرور مطلب های Unit 3

تمرین گفتاری و شنیداری با کمک CD آموزشی

انجام تمرین های Workbook:

صفحه های W9 , W10

* روز شنبه به تاریخ 10/01 آزمون پایان ترم پاییز (Units 1-2-3) خواهیم داشت *.

انجام تمرین های Workbook:

صفحه W8

انجام کاربرگ Reading Worksheet

تکمیل کاربرگ ارائه شده در کلاس

انجام کاربرگ ارائه شده در کلاس

تمرین و مرور مطلب های جدید در صفحه 24

مطالعه و مرور آخرین درس یادگرفته شده و رفع اشکال های احتمالی

 

مرور و مطالعه نهایی Unit 2

تمرین و مرور مطلب های مربوط به Unit 2 جهت آمادگی برای آزمونک

تمرین و مرور مطلب های صفحه های 23 و 24

روز دوشنبه 09/05 آزمونک Unit 2 خواهیم داشت.

تمرین  و مرور مطلب های درس جلسه گذشته (صفحه 22)

تمرین و مرور آخرین صفحه های درس داده شده جهت آمادگی برای یادگیری درس جلسه آینده

تمرین و مرور کاربرگ های ارائه شده در کلاس

مرور کاربرگ ها و تمرین های اضافی ارائه شده در کلاس

انجام تمرین های workbook:

صفحه W7

تمرین و مرور درس گذشته

تمرین و مرور گفتاری و شنیداری بخش های مختلف درس گذشته با کمک CD آموزشی

مرور برای آزمونک

تمرین و مرور بخش های مختلف Unit 1 جهت آمادگی برای آزمونک کلاسی

انجام تمرین های workbook: صفحه های W5 , W6

روز شنبه 08/12 آزمونک Unit 1 خواهیم داشت.

تمرین گفتاری و شنیداری با کمک CD آموزشی:

صفحه 17 تمرین 3

صفحه 18 تمرین 2

تمرین و مرور شنیداری بخش conversation درس جدید به کمک CD آموزشی

تمرین  شنیداری و مرور قسمت های مختلف درس داده شده با کمک CD آموزشی

انجام کاربرگ

انجام کاربرگ

پیدا کردن عکس و مطلب با موضوع روز جهانی ورزش معلولین به زبان انگلیسی

تمرین شنیداری و گفتاری مطلب های درس داده شده در Unit 1 با کمک CD آموزشی

مرور قسمت های مختلف Unit 1 با استفاده از CD آموزشی و تکرار گویشی آنها

انجام تمرین های workbook : صفحه های W2 و W3

تمرین و مرور درس مربوط به صفحه های 10 و 11  و تکرار گفتاری همه مطالب با کمک CD آموزشی

تمرین و مرور conversations با استفاده از سی دی و تکرار آنها بصورت گفتاری (صفحه 10)

 

مرور و مطالعه تمرین ها و  درس ها از صفحه های 4 تا 8 کتاب برای آمادگی جهت پاسخگویی به سوال کلاسی

 

تمرینات صفحه 7 مرور شود

 

صفحه 6 تمرین 6 و 7