دعوت مجتمع سروش به کنفرانس کشور فنلاند

مجتمع آموزشی سروش به عنوان تنها مجموعه آموزشی پسرانه ایران به کنفرانس بزرگ محیط زیست کشور فنلاند دعوت شده است.
این کنفرانس در دو شهر Helsinki و Joensuu توسط نهاد های زیر برگزار می‌شود.
بنیاد ENO
وزارت محیط زیست فنلاند
وزارت امور خارجه فنلاند
وزارت فرهنگ و آموزش فنلاند
وزارت کشاورزی فنلاند
و
رئیس جمهور فنلاند آقای Sauli Niinisto

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه