ارائه کارنامه نوبت اول

 

زمان ارائه کارنامه پایه پنجم : 

روز دوشنبه 11/8/ از ساعت 15/30 الی 16/30

مکان : دبستان سروش 2

 

************************ 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه