تکالیف کلاس 5/1

 

شنبه

98/2/21

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

98/2/22

قرآن: آزمون شفاهی روخوانی درس 9 تا 12

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

98/2/23

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

98/2/24

مطالعه آزاد

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/25

قرآن: ادامه آزمون شفاهی روخوانی درس 9 تا 12

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

98/2/14

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک درس 10

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

98/2/15

قرآن: آزمون شفاهی درس 7 تا 12 لغت و عبارات قرآنی

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

98/2/16

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

98/2/17

علوم: مطالعه درس 11

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/18

قرآن: ادامه ی آزمون شفاهی درس 7 تا 12 لغات و عبارات قرآنی

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

98/1/31

یک صفحه تمرین املا

علوم: مطالعه ی درس 10

 

 ****************

یکشنبه

98/2/1

تعطیل رسمی

 

 ****************

دوشنبه

98/2/2

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

98/2/3

فارسی: تکمیل کاربرگ

علوم: مطالعه ی درس 10

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/4

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 96

 

 

شنبه

98/1/24

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون درس 8و9

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

98/1/25

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 95

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

98/1/26

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

98/1/27

علوم: مطالعه درس 10

 

 ****************

چهارشنبه

98/1/28

قرآن: آمادگی بر قرائت صفحه 95

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

97/12/18

علوم: مطالعه درس نهم

 

 ****************

یکشنبه

97/12/19

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 103

 

 ****************

دوشنبه

97/12/20

اجتماعی: مطالعه فصل 4

 

 ****************

سه شنبه

97/12/21

علوم: مطالعه درس نهم

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/22

قرآن: آمادگی بر صفحه 98

 

 

شنبه

97/12/11

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک از درس 8

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/12/12

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 96، آمادگی بر صفحه 98

 

 ****************

دوشنبه

97/12/13

اجتماعی: انجام کاربرگه ی 14 و 15 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/12/14

علوم: مطالعه ی درس 9

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 16

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/15

قرآن: تمرین قرائت تقلیدی در سایت مدرسه – قرآن قسمت 11، 12، 13 سوره ق آیات 6 و 7 و ارائه در کلاس

 

 

شنبه

97/12/04

علوم: مطالعه ی درس 9

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/12/5

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 80

 

 ****************

دوشنبه

97/12/06

مطالعه ی آزاد
 

 ****************

سه شنبه

97/12/07

علوم: مطالعه ی درس 9

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 15

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/08

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: آمادگی بر صفحه ی 82

 

 

شنبه

97/11/27

علوم: مطالعه درس 8

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/11/28

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 86 ، تشخیص کل صفحه­ ی 86 با تأیید والدین ، آمادگی بر صفحه ی 88

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

97/11/29

مطالعه ی آزاد
 

 ****************

سه شنبه

97/11/30

علوم: مطالعه درس 9

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 14

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/01

قرآن: آمادگی برای قرائت تقلیدی و ضبط فیلم صحیح ترین و زیباترین

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

97/11/13

علوم: مطالعه درس 8

 

 ****************

یکشنبه

97/11/14

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 86 ، تشخیص کل صفحه­ ی 86

 

 ****************

دوشنبه

97/11/15

مطالعه ی آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/11/16

علوم: مطالعه درس 8

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/17

قرآن: آمادگی بر صفحه­ ی 88 و تفکیک یک سطر از صفحه 95 و تشخیص کل صفحه­ ی 95

 

 

شنبه

97/11/6

علوم: مطالعه ­ی درس 7

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/11/7

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 85، ارائه قرائت تقلیدی از سایت مدرسه (گزینه 1و4 را گوش کن و همانند 1و3و5و6 ارائه کن)

 

 ****************

دوشنبه

97/11/8

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/11/9

علوم: تکمیل کتاب کار درس 7

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/10

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تفکیک یک سطر و تشخیص کل صفحه 86

 

 

شنبه

97/10/29

علوم: مطالعه­ ی درس 7

 

 ****************

یکشنبه

97/10/30

قرآن: آزمون مفاهیم درس 8 و 9
 

 ****************

دوشنبه

97/11/1

-

 

 ****************

سه شنبه

97/11/2

علوم: مطالعه­ ی درس 7

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/3

قرآن: تشخیص درس صفحه 78 و فیلم­های قرآنی داخل سایت

مسابقات تشخیص نغمات قرآنی

 

 

شنبه

97/10/22

علوم: مطالعه­ و آمادگی جهت آزمون

اجتماعی: مطالعه­ ی درس­های 1و2

 

 ****************

یکشنبه

97/10/23

قرآن: تشخیص کل صفحه 77 و تفکیک یک سطر از آن و آمادگی بر صفحه 72

اجتماعی: مطالعه­ی درس­های 3 و 4 و 5

 

 ****************

دوشنبه

97/10/24

اجتماعی: مطالعه­ ی درس­های 6 و 7 و 8

 

 ****************

سه شنبه

97/10/25

علوم: مطالعه­ی درس 7

اجتماعی:مطالعه­ ی درس­های 9و10و 11

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/26

قرآن: تشخیص کل صفحه 78 و تفکیک یک سطر از آن و آمادگی بر صفحه 80

اجتماعی: مطالعه­ ی درس­های 12و 13و14

 

 

شنبه

97/10/15

علوم: انجام کتاب کار درس 6

اجتماعی: مطالعه ی درس 1 تا 4

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/10/16

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تشخیص 5 سوره (تکاتر، عصر، همزه، فیل، قریش)

 

 ****************

دوشنبه

97/10/17

اجتماعی: مطالعه ی درس های 5 تا 8

 

 ****************

سه شنبه

97/10/18

علوم: مطالعه ی درس 7

اجتماعی: مطالعه ی درس های 9 تا 14

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/19

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تشخیص کل صفحه­ی 70 و تفکیک یک سطر و ارائه در کلاس

 

 

شنبه

97/10/8

علوم: مطالعه ی درس 6

اجتماعی: تکمیل دفتر نکات و تمامی پلی کپی ها برای هفته ی بعد

ریاضی: تکمیل کاربرگ

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/10/9

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تشخیص کل صفحه 69 و تفکیک یک سطر از صفحه ی 69  برابر شماره لیست کلاسی

 

 ****************

دوشنبه

97/10/10

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/10/11

علوم: مطالعه ی درس 6

اجتماعی: انجام پلی کپی 14 برای آخر هفته، انجام کاربرگه ی 13 برای هفته ی بعد

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/12

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: آمادگی بر صفحه 72

 

 

شنبه

97/10/1

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک از درس 5

یک صفحه تمرین املا

اجتماعی: تکمیل دفتر نکات برای هفته آینده

 

 ****************

یکشنبه

97/10/2

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن : تفکیک و تشخیص یک سطر از صفحه 62 با مراجعه به سایت یا بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/10/3

مطالعه ی آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/10/4

علوم: مطالعه ی درس 6

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 12

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/5

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: آمادگی بر صفحه 64

 

 

شنبه

97/9/24

علوم: مطالعه­ ی درس 5

املا: تمرین یک صفحه املا

هدیه­های آسمان: مطالعه­ ی هدیه های آسمان، کاربرگ 2

 

 ****************

یکشنبه

97/9/25

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: آزمون شفاهی قرائت از صفحه 52 (ارائه شده در سایت یا بینجو)

 

 ****************

دوشنبه

97/9/26

اجتماعی: انجام کاربرگه­ ی 10 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/9/27

علوم: انجام کتاب کار درس 5

اجتماعی: تکمیل پلی­ کپی 11، انجام کاربرگه ­ی 11

آخر کتاب

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/28

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

97/9/17

املا: تمرین یک صفحه املا

علوم: مطالعه­ ی درس 5

 

 ****************

یکشنبه

97/9/18

فارسی: تکمیل کاربرگ فارسی

قرآن: آمادگی بر صفحه 54 و آمادگی بر قرائت صفحه 52 در چهارچوب تمرینی کلاس و ارائه­ شده در سایت بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/9/19

 مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/9/20

اجتماعی: انجام پلی کپی 10، انجام کاربرگه­ ی 9 آخر کتاب

علوم: مطالعه ­ی درس 5

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/21

قرآن: تفکیک صفحه 61 در یک چهارچوب خوانده شده­­­ی کلاس و ارائه­ شده در سایت بینجو و آمادگی ارائه­ی آن در کلاس

ریاضی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

97/9/10

املا: تمرین یک صفحه املا

اجتماعی: مطالعه ی درس 9

علوم: مطالعه ی درس 5

 

 ****************

یکشنبه

97/9/11

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن : تکفیک یک سطر از صفحه 51 و تسلط بر خواندن آن ، آمادگی بر صفحه 46 ، استماع تلاوت صفحه 44 از سایت مدرسه و سایت بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/9/12

اجتماعی: انجام کاربرگه ی 8 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/9/13

هدیه های آسمان: انجام کاربرگ 2

علوم: مطالعه ی درس 5

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 9

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/14

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن : تکفیک یک سطر از صفحه 52 و تسلط بر خواندن آن ، آمادگی بر صفحه 54 ، استماع تلاوت صفحه 51و52 از سایت مدرسه و سایت بینجو

 

 

شنبه

97/9/3

فارسی: تکمیل کاربرگ

علوم: مطالعه درس 4

 

 ****************

یکشنبه

97/9/4

تعطیل رسمی

 

 ****************

دوشنبه

97/9/5

اجتماعی: تکمیل کاربرگه ی 7 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/9/6

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک درس 4

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 8

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/7

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تفکیک یک سطر از درس 6

 

 

شنبه

97/8/26

علوم: مطالعه­ ی درس 4

هدیه­ های آسمان: مطالعه کاربرگ 1

ریاضی: تکمیل کاربرگ

املا: تمرین یک صفحه املا

اجتماعی: تکمیل کاربرگه ی 5 آخر کتاب

 

 ****************

یکشنبه

97/8/27

ریاضی: آمادگی جهت امتحان ریاضی

قرآن: آزمونک صفحه 28 و38 ، تفکیک یک سطر از صفحه 36

 

 ****************

دوشنبه

97/8/28

اجتماعی: تکمیل کاربرگه ی 6 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/8/29

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک از درس 3

فارسی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 7 برای هفته بعد

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/30

قرآن: انجام کاربرگ 5 در منزل وبررسی کاربرگ 4و5 در کلاس

 

 

شنبه

97/8/19

علوم: مطالعه ی درس 4

اجتماعی: انجام کاربرگه ی 4 آخر کتاب برای جلسه بعد

یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/8/20

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

97/8/21

اجتماعی: انجام فعالیت 9 صفحه 30 در کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/8/22

علوم: مطالعه درس 4

اجتماعی: انجام پلی کپی 6 برای هفته بعد

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/23

ریاضی: تکمیل کاربرگ 

 

 

شنبه

97/8/12

علوم: تکمیل کتاب کار درس سوم و آوردن آن

املا: یک صفحه تمرین املا

 

 ****************

یکشنبه

97/8/13

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

دوشنبه

97/8/14

هدیه های آسمانی: مطالعه ی درس 3و4 (شفاهی)

اجتماعی: انجام کاربرگه­ی 3 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/8/15

ریاضی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 5

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/16

تعطیل رسمی 

 

 

شنبه

97/8/5

علوم: مطالعه ی درس 3 و آمادگی جهت پرسش

املا: یک صفحه تمرین املا

اجتماعی: تکمیل و مرتب کردن دفتر نکات برای شنبه ی هفته ی بعد

 

 ****************

یکشنبه

97/8/6

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تکمیل کاربرگ3

 

 ****************

دوشنبه

97/8/7

ریاضی: تکمیل تکلیف

علوم: مطالعه ی درس 3 و آمادگی جهت پرسش

 

 ****************

سه شنبه

97/8/8

تعطیل رسمی

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/9

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تکمیل کاربرگ 4

 

 

شنبه

97/7/28

ریاضی: تکمیل کاربرگ

املا: یک صفحه تمرین املا

علوم: کتاب کار آورده شود و درس 2 مطالعه شود

اجتماعی: مطالعه ی درس های 1و2

 

 ****************

یکشنبه

97/7/29

فارسی: تکمیل کاربرگ 4

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 17 و انجام پلی کپی

 

 ****************

دوشنبه

97/7/30

هدیه های آسمان: مطالعه درس 1 تا 3 جهت آزمون

اجتماعی: مطالعه درس های 3و4

 

 ****************

سه شنبه

97/8/1

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک درس 2

اجتماعی: تهیه روزنامه دیواری با موضوع محیط زیست برای هفته ی بعد (کارگروهی)

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/2

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 18 ، انجام تمرین دوم صفحه ی 19

اجتماعی: انجام پلی کپی 4

 

 

شنبه

97/7/21

املا: آمادگی برای دیکته

علوم: مطالعه درس 2

اجتماعی: انجام فعالیت صفحه 12 و 13 برای دوشنبه

 

 ****************

یکشنبه

97/7/22

فارسی: تکمیل کاربرگ

قرآن: تفکیک مجدد 1 سطر از صفحه 10 برابر شماره لیست (بر یک برگ کاغذ با ذکر نام و نشان و شماره لیست)

پرسش از ترجمه ی آیات و کلمات قرآنی صفحه ی 12

 

 ****************

دوشنبه

97/7/23

اجتماعی: تهیه پاورپوینت را روزنامه دیواری (شخصی یا گروهی) با موضوع سازمان هلال احمر برای هفته بعد

 

 ****************

سه شنبه

97/7/24

هدیه های آسمان: تکمیل کاربرگ

علوم: مطالعه درس 2 و تکمیل کتاب کار درس 2

قرآن: آزمونک از صفحه 11، 12 و13

 

 ****************

چهارشنبه

97/7/25

ریاضی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 3 برای روز شنبه

قرآن: آزمونک از صفحه 11، 12 و13

 

شنبه

97/7/14

اجتماعی: انجام قسمت 2 فعالیت صفحه ی 8 در کتاب همه ی کلاس برای روز دوشنبه

علوم: انجام تمرین های درس اول در کتاب کار و آوردن آن

 

****************

یکشنبه

97/7/15

ادبیات: تکمیل کاربرگ

قرآن: صفحه 9 یک دو سه روخوانی شود هر نفر یک خط برابر شماره لیست

 

****************

دوشنبه

97/7/16

اجتماعی: انجام فعالیت5 صفحه 9 در برگه همه ی کلاس برای روز سه شنبه

 

****************

سه شنبه

97/7/17

قرآن: صفحه 9 یک دو سه روخوانی شود هر نفر یک خط برابر شماره لیست

اجتماعی: انجام کاربرگه ی 2 آخر کتاب برای روزشنبه

 

****************

چهارشنبه

97/7/18

قرآن: صفحه 9 یک دو سه روخوانی شود هر نفر یک خط برابر شماره لیست

ریاضی: کاربرگ

هوش و خلاقیت: مطالعه هوش 8گانه در سایت

 

شنبه 

97/7/7

-

یکشنبه

97/7/8

­کاربرگ ادبیات

 دوشنبه 

97/7/9

مطالعه درس 1 هدیه ها

 سه شنبه

97/7/10

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک درس اول

 چهارشنبه 

97/7/11

کاربرگ 1 اجتماعی

کاربرگ ریاضی

مباحث درس اجتماعی کلاس 5/1
فایل های ضمیمه شده

فایل های ضمیمه شده
فایل های ضمیمه شده
فایل های ضمیمه شده

 

فایل های ضمیمه شده