تکالیف کلاس 6/4

 

شنبه

98/2/21

ریاضی: تکمیل کاربرگ ریاضی

 

 ****************

یکشنبه

98/2/22

قرآن: آزمون شفاهی روخوانی از درس 9 تا 14

ریاضی: تکمیل کاربرگ ریاضی

 

 ****************

دوشنبه

98/2/23

-

 

 ****************

سه شنبه

98/2/24

ریاضی: تکمیل کاربرگ

قرآن: ادامه آزمون شفاهی روخوانی از درس 9 تا 14

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: انجام نمونه سؤال ارائه شده

 

 

شنبه

98/2/14

فارسی: روان خوانی و درک مطلب درس های 1 تا پایان 5

 

 ****************

یکشنبه

98/2/15

قرآن: آزمون شفاهی درس 7 تا 14 لغات و عبارات قرآنی

علوم: مطالعه درس 12

فارسی: روان خوانی و درک مطلب درس های 6 تا 11

 

 ****************

دوشنبه

98/2/16

فارسی: روان خوانی و درک مطلب درس های 12 تا 16

 

 ****************

سه شنبه

98/2/17

قرآن: ادامه آزمون شفاهی درس 7 تا 14 لغات و عبارات قرآنی

فارسی: مترادف درس های 1 تا 8

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/18

علوم: مطالعه درس 12

فارسی: مترادف درس های 9 تا 16

 

 

شنبه

98/1/31

فارسی: مطالعه ی درس 16+ کاربرگ

 

 ****************

یکشنبه

98/2/1

علوم: مطالعه ی درس 11

تفکر و پژوهش: 5 سؤال در سایت

 

 ****************

دوشنبه

98/2/2

تکمیل نگارش تا پایان درس 15

 

 ****************

سه شنبه

98/2/3

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 89

تمرین املا درس 14 و 15

 

 ****************

چهارشنبه

98/2/4

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 19

علوم: مطالعه ی درس 11

فارسی: مطالعه ی درس 14 و 15

ریاضی: تکمیل کاربرگ 33

 

 

شنبه

98/1/24

املا: تمرین درس­های 14 و 15

تفکر و پژوهش: تکمیل تکالیف مراجعه به سایت

 

 ****************

یکشنبه

98/1/25

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون درس­های 1 تا 10

قرآن: آمادگی بر صفحه­ی 88

 

 ****************

دوشنبه

98/1/26

فارسی: روان­خوانی درس 15، حکایت و بخوان و بیندیش

 

 ****************

سه شنبه

98/1/27

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 96 و آمادگی بر قرائت آن

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

چهارشنبه

98/1/28

علوم: مطالعه­­ ی درس 11

ریاضی: تکمیل کاربرگ 32

فارسی: مطالعه­ ی کتاب غیر درسی

اجتماعی: تکمیل پلی ­کپی 18

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 96 و آمادگی بر قرائت آن

 

 

شنبه

97/12/18

املا: تمرین فصل 4 و 5

 

 ****************

یکشنبه

97/12/19

علوم: مطالعه­ ی درس دهم

تفکر و پژوهش: مشاهده ­ی سؤالات از سایت ­و پاسخ به آن­ها 

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 86

 

 ****************

دوشنبه

97/12/20

نگارش: دوره فصل­های 4 و 5

 

 ****************

سه شنبه

97/12/21

اجتماعی: مطالعه­ ی فصل­های 7 و 9 و 11

قرآن: آمادگی بر صفحه 88

فارسی: تکمیل فارسی و نگارش درس آزاد

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/22

علوم: مطالعه درس دهم

فارسی: شعر حفظ سه بیت

ریاضی تکمیل کاربرگ 30

 

 

شنبه

97/12/11

فارسی: درس آزاد

 

 ****************

یکشنبه

97/12/12

علوم: تکمیل کتاب کار درس 9

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 83 و آمادگی بر صفحه 82

تفکر و پژوهش: 6 سؤال

 

 ****************

دوشنبه

97/12/13

اجتماعی: انجام کاربرگه ی 26 و 27 آخر کتاب

فارسی: مطالعه حکایت و درس 14

 

 ****************

سه شنبه

97/12/14

قرآن: تمرین قرائت تقلیدی در سایت مدرسه – قرآن – قسمت 13 و ارائه در کلاس، سوره ق آیات 6 و 7

فارسی: تکمیل ادیبانه 8

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/15

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 16

علوم: مطالعه درس 10

خوش نویسی: خرچنگ قورباغه ننویسیم

ریاضی: تکمیل کاربرگ 19

 

 

شنبه

97/12/04

املا: تمرین درس دوازدهم و شیرخدا

ریاضی: تکمیل تمرینات کتاب صفحه ی 105

 

 ****************

یکشنبه

97/12/5

تفکر و پژوهش: سؤالات از سایت گرفته شود

علوم: مطالعه ی درس 9

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 95

 

 ****************

دوشنبه

97/12/06

فارسی: انتخاب متن زیبا درس 13 بهار ملی شدن صنعت نفت، چهارشنبه سوری، سیزده به در

 

 ****************

سه شنبه

97/12/07

ریاضی: آمادگی برای امتحان

فارسی: مطالعه ی درس 12 و شیرخدا

قرآن: آمادگی بر صفحه ی 98

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/08

علوم: مطالعه ی درس 9

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 15

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 28

خوش نویسی: خرچنگ قورباغه ننویسیم

 

 

شنبه

97/11/27

فارسی: مطالعه و تمرین درس 12

املا: تمرین درس 12

 

 ****************

یکشنبه

97/11/28

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 77، تشخیص کل صفحه ی 77 با تأیید والدین ، آمادگی بر صفحه ی 76

علوم: مطالعه ی درس 9

تفکر و پژوهش: پاسخ به سؤالات سایت

 

 ****************

دوشنبه

97/11/29

فارسی: تکمیل یک صفحه از کتاب خرچنگ قورباغه
 

 ****************

سه شنبه

97/11/30

قرآن: آمادگی بر قرائت تقلیدی و ضبط فیلم صحیح ترین و زیباترین

فارسی: تمرین روان خوانی شیر خدا

 

 ****************

چهارشنبه

97/12/01

علوم: مطالعه ی درس 9

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 14

 

 

شنبه

97/11/20

-

 

 ****************

یکشنبه

97/11/21

فارسی: روان­خوانی درس 11

 

 ****************

دوشنبه

97/11/22

فارسی: حفظ 3 بیت شعر
 

 ****************

سه شنبه

97/11/23

خوش نویسی (خرچنگ قورباغه) یک صفحه

فارسی: مطالعه­ ی درس 11

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/24

مطالعه ­ی کتاب غیر درسی و حفظ شعر

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 26

 

 

شنبه

97/11/13

املا: تمرین درس 11

 

 ****************

یکشنبه

97/11/14

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه­ ی 74 و تشخیص کل صفحه ­ی 74

تفکر و پژوهش: پاسخ به هفت سؤال (سایت)

علوم:مطالعه ­ی درس 9

 

 ****************

دوشنبه

97/11/15

فارسی: روان­خوانی بوعلی و بهمنیار

 

 ****************

سه شنبه

97/11/16

قرآن: آمادگی بر صفحه­ ی 76 ، تفکیک یک سطر از صفحه­ ی 77، تشخیص کلصفحه­ ی 77

فارسی: نوشتن خلاصه ­ی میمون ­های گرانبها

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/17

علوم: مطالعه­ ی درس 9

ریاضی: تکمیل کاربرگ 25

فارسی: تکمیل کاربرگ برای سه­ شبه

 

 

شنبه

97/11/6

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 23

املا: تمرین درس دهم

 

 ****************

یکشنبه

97/11/7

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 74 ارائه تلاوت تقلیدی سایت بینجو (گزینه 1و4 را گوش کن و همانند 1و3و5و6 ارائه کن)

علوم: انجام کتاب کار درس 7

تفکر و پژوهش: پاسخ به ده سؤال از سایت

 

 ****************

دوشنبه

97/11/8

فارسی: روان­خوانی درس یازدهم

 

 ****************

سه شنبه

97/11/9

قرآن: تشخیص کل صفحه 74

فارسی: مطالعه­ ی درس یازدهم

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/10

علوم: مطالعه­­ ی درس 6 و 7 جهت آزمون

فارسی: تحقیق درمورد شاعر یا نویسنده معاصر

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 24

 

 

شنبه

97/10/29

املا: دوره ­ی تمرین درس­های 1 تا 9

 

 ****************

یکشنبه

97/10/30

تفکر و پژوهش: مراجعه به سایت و انجام صفحه ­ی 56 و 60

علوم: مطالعه­ ی درس 7

قرآن: تشخیص صفحه­ ی 65 و فیلم­های قرآنی در سایت

 

 ****************

دوشنبه

97/11/1

فارسی: مطالعه­ ی فارسی و نگارش درس دهم

 

 ****************

سه شنبه

97/11/2

قرآن: آزمون درس 8 و 9

فارسی: انجام کاربرگ ادیبانه 14

 

 ****************

چهارشنبه

97/11/3

مسابقات تشخیص نغمات قرآنی

 

 

شنبه

97/10/22

ریاضی: تکمیل کاربرگ 20

اجتماعی: مطالعه ­ی فصل 1

نگارش: بررسی کاربرگ 12

 

 ****************

یکشنبه

97/10/23

اجتماعی: مطالعه­ ی فصل 2

قرآن: تشخیص کل صفحه 62 و تفکیک یک سطر از آن و آمادگی بر صفحه ­ی 64

علوم : مطالعه ی درس 7

 

 ****************

دوشنبه

97/10/24

اجتماعی: مطالعه­ ی فصل 3

فارسی: پیش مطالعه­ ی درس دهم

 

 ****************

سه شنبه

97/10/25

 قرآن: تشخیص کل صفحه 65 و تفکیک یک سطر آن

 ریاضی: تکمیل کاربرگ 22

اجتماعی: مطالعه­ ی فصل 4

تفکر و پژوهش : تکمیل کاربرگ

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/26

علوم: مطالعه­ ی درس 7

 ریاضی: آمادگی برای آزمون فصل 1تا4

اجتماعی: مطالعه ­ی فصل­های 5 و6

فارسی: روان­خوانی درس دهم

 

 

شنبه

97/10/15

فارسی: دوره ی دروس 1 تا 2

 

 ****************

یکشنبه

97/10/16

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون درس های 1 تا 6

فارسی: دوره ی دروس 3 و 4

قرآن: تشخیص 5 سوره (تکاتر، عصر، همزه، فیل، قریش) از سایت بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/10/17

اجتماعی: مطالعه ی فصل های 1 تا 3

فارسی: دوره ی دروس 5 و 6 و شعر7

 

 ****************

سه شنبه

97/10/18

قرآن: تشخیص صفحه 56 و تفکیک یک سطر و ارائه در کلاس

هدیه های آسمان: مطالعه جهت آزمون ترم اول

فارسی: دوره ی دروس 8 و9

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/19

علوم: مطالعه ی درس 7

ریاضی: تکمیل کاربرگ 18

فارسی: تکمیل کاربرگ 13

 

 

شنبه

97/10/8

املا: تمرین درس 6 و 7 و 8

اجتماعی: تکمیل دفتر نکات و همه ی پلی کپی ها برای هفته­ ی بعد، انجام کاربرگه ی 17 آخر کتاب

 

 ****************

یکشنبه

97/10/9

فارسی: صامت خوانی درس 8

علوم: مطالعه ی درس 6

قرآن: تشخیص کل صفحه ی 53 و تفکیک یک سطر از صفحه 53

 

 ****************

دوشنبه

97/10/10

فارسی: روان خوانی درس نهم

 

 ****************

سه شنبه

97/10/11

فارسی: تکمیل کاربرگ12

قرآن: آمادگی بر  صفحه 58

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/12

ریاضی: تکمیل کاربرگ17

علوم: مطالعه ی درس 6

فارسی: حفظ 3 بیت شعر

اجتماعی: انجام پلی کپی 13 برای هفته بعد، انجام کاربرگه ی 18 آخر کتاب

 

 

شنبه

97/10/1

فارسی: مطالعه ی مترادف، متضاد، درک مطلب، دانش زبانی، هم خانواده

 

 ****************

یکشنبه

97/10/2

فارسی: روان خوانی، معنی شعر

هدیه های آسمان: مطالعه (شفاهی از کاربرگ 2)

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون از درس 4و5

قرآن: تفکیک و تشخیص یک سطر از صفحه ی 50 با مراجعه به سایت یا بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/10/3

فارسی: کاربرگ

 

 ****************

سه شنبه

97/10/4

فارسی: مطالعه ی دانش زبانی سایت مدرسه

اجتماعی: مطالعه ی فصل های 3و4و5

قرآن: آمادگی بر صفحه ی 52

 

 ****************

چهارشنبه

97/10/5

ریاضی: کاربرگ 16

علوم: مطالعه ی درس 6

اجتماعی: انجام پلی کپی 12، انجام کاربرگه ی 15 و16

فارسی: طراحی جدول متقاطع ادبیات

 

 

شنبه

97/9/24

ریاضی: تکمیل کاربرگ 14

فارسی: طراحی یک جدول متقاطع ادبیات

 

 ****************

یکشنبه

97/9/25

تفکر و پژوهش: تکمیل نظرخواهی صفحه 35

قرآن: آزمون شفاهی صفحه 47 (در دو قسمت اول یا دوم) ارائه شده در سایت یا بینجو

علوم: مطالعه­ و انجام کتاب کار درس 5

 

 ****************

دوشنبه

97/9/26

نگارش: درس هشتم

اجتماعی: مطالعه­­ ی فصل 3 و 4

 

 ****************

سه شنبه

97/9/27

قرآن: تفکیک صفحه ­ی 50 و آمادگی بر صفحه52

فارسی: مطالعه­ ی بخوان و بیندیش درس هشتم

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/28

اجتماعی: تکمیل پلی ­کپی 11

علوم: مطالعه ­ی درس 6

فارسی: روان­خوانی شعر وطن و دریاقلی و خاک پاک

ریاضی: تکمیل کاربرگ 15

 

 

شنبه

97/9/17

فارسی: مطالعه ­ی هم­ خانواده­ تا پایان درس 6

 

 ****************

یکشنبه

97/9/18

قرآن: آمادگی بر صفحه 46 و آمادگی بر قرائت صفحه 43 و 44 در چهارچوب تمرینی کلاس و در سایت بینجو و ارائه آن در کلاس

علوم: مطالعه ­ی درس 5

نگارش: درس آزاد

 

 ****************

دوشنبه

97/9/19

اجتماعی: انجام کاربرگه ­­ی 11 آخر کتاب

فارسی: مطالعه­­ ی دانش زبانی تا پایان درس 6

 

 ****************

سه شنبه

97/9/20

قرآن: تفکیک صفحه 47 از یک چارچوب خوانده شده در سایت و بینجو و تمرین و تکرار و آمادگی در ارائه­ ی آن در کلاس و آمادگی بر صفحه 46

فارسی: کاربرگ ادیبانه­ ی 8

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/21

ریاضی: کاربرگ 13

اجتماعی: انجام پلی کپی 10 ، انجام کاربرگه­ ی 12 آخر کتاب

فارسی: مطالعه­ ی معنی شعر تا پایان درس 7

علوم: انجام کتاب کار درس 5

 

 

شنبه

97/9/10

فارسی: حفظ 2 بیت شعر برای آمادگی مشاعره

املا: تمرین درس 5و6

 

 ****************

یکشنبه

97/9/11

اجتماعی: مطالعه ی فصل های 1 و 2 و 3 و 5 برای امتحان

علوم: مطالعه ی درس 5

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 40 تسلط بر خواندن آن ، آمادگی بر صفحه 39 ، اتمام صفحه 37 از سایت و بینجو

 

 ****************

دوشنبه

97/9/12

 

نگارش: درس 6

هدیه های آسمان: تکمیل کاربرگ 2

فارسی: حفظ 2 بیت شعر

 

 ****************

سه شنبه

97/9/13

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه 43 و 44 و تسلط بر خواندن آن ، آمادگی بر صفحه 46 ، استماع صفحه 40 و 43 و 44 از سایت مدرسه یا سایت بینجو

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/14

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 9  - انجام کاربرگه ی 10 آخر کتاب

ریاضی: تکمیل کاربرگ 12

علوم : مطالعه ی درس 5

فارسی: مطالعه ی مترادف تا پایان درس 6

 

 

شنبه

97/9/3

فارسی: تکمیل کاربرگ ادیبانه

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون 1 تا 4

 

 ****************

یکشنبه

97/9/4

تعطیل رسمی

 

 ****************

دوشنبه

97/9/5

فارسی: جمله سازی با ده کلمه سه بخشی و دو بخشی

اجتماعی: تکمیل کاربرگه ی 3 و 4 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/9/6

فارسی: تکمیل کاربرگ ادیبانه 5

قرآن: بررسی کاربرگ 4 و 5 و تمرین 1 تا 3 زیبا خوانی

 

 ****************

چهارشنبه

97/9/7

ریاضی: تکمیل کاربرگ11

علوم: مطالعه درس 5

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 8

فارسی: روان خوانی درس 6

 

 

شنبه

97/8/26

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 9

املا: تمرین درس 3 و 4

 

 ****************

یکشنبه

97/8/27

علوم: مطالعه درس 4 و انجام کتاب کار درس 4

تفکر و پژوهش: صفحه 19 ، 21 و 22

قرآن: آزمونک از صفحه 25 و 31 ، تفکیک یک سطر از صفحه 29

اجتماعی: مطالعه فصل های 1 ، 3 و5 برای امتحان دوشنبه

 

 ****************

دوشنبه

97/8/28

فارسی: نگارش درس پنجم

هدیه های آسمان: مطالعه کاربرگ 1

 

 ****************

سه شنبه

97/8/29

ریاضی: آمادگی امتحان فصل 1و 2

فارسی: روان خوانی بخوان و بیندیش

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/30

قرآن: تکمیل کاربرگ 5 در منزل و بررسی کاربرگ 4 و 5 در کلاس

علوم: مطالعه درس 5

فارسی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 7 برای هفته بعد ، انجام فعالیت 2 صفحه 19 در دفتر

ریاضی: تکمیل کاربرگ 10

 

 

شنبه

97/8/19

املا: تمرین درس 3 و 4 و تکمیل نگارش درس چهارم

 

 ****************

یکشنبه

97/8/20

فارسی: مطالعه درس 4 و حکایت

قرآن: کاربرگ 4

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمون از درس 1 تا 3

 

 ****************

دوشنبه

97/8/21

فارسی: پرسش و پاسخ، درک مطلب، مترادف، هم خانواده

اجتماعی: مطالعه درس 10 و انجام کاربرگه­ی شماره 13

 

 ****************

سه شنبه

97/8/22

قرآن: تکمیل کاربرگ 4

فارسی: روان خوانی درس پنجم

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/23

علوم: مطالعه ی درس چهارم

ریاضی: تکمیل کاربرگ 8

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 6

فارسی: تکمیل کاربرگ

 

 

شنبه

97/8/12

املا: تمرین کلمه های مهم تا پایان شعر سخن

 

 ****************

یکشنبه

97/8/13

علوم: انجام کتاب کار درس سوم

فارسی: تمرین شعر سخن با معنی + مترادف و هم خانواده درس سوم

 

 ****************

دوشنبه

97/8/14

اجتماعی: انجام فعالیت 2 درس 9 ( صفحه50) در انتهای دفتر برای جلسه بعد ، انجام فعالیت 3 درس 9 به صورت اختیاری روی برگه یا مقوا برای هفته بعد

فارسی: پیش مطالعه درس چهارم

 

 ****************

سه شنبه

97/8/15

ریاضی: تکمیل کاربرگ

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 5 برای هفته بعد

فارسی: انجام کاربرگ دانش های زبانی

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/16

تعطیل رسمی 

 

 

شنبه

97/8/5

املا: تمرین درس سوم

فارسی: 5 کلمه در برگه واژه نامه (درس 3)

 

 ****************

یکشنبه

97/8/6

علوم: مطالعه ی درس 3

قرآن: تکمیل کاربرگ 3

تفکر: تکمیل فعالیت تا پایان درس 4

 

 ****************

دوشنبه

97/8/7

فارسی: مطالعه درس 3 و شعر

مطالعه آزاد

 

 ****************

سه شنبه

97/8/8

نگارش: درس سوم

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/9

ریاضی: تکمیل کاربرگ 6

علوم: مطالعه ی درس 3

فارسی: ادیبانه 3 (برای هفته بعد)

 

 

شنبه

97/7/28

املا: تمرین درس اول و دوم

نگارش: تمرین درس اول و دوم

 

 ****************

یکشنبه

97/7/29

قرآن: تفکیک یک سطر از صفحه ی 16

فارسی: تکمیل کاربرگ ادیبانه ی 2

علوم: مطالعه و آمادگی جهت آزمونک از درس 1و2

 

 ****************

دوشنبه

97/7/30

هدیه های آسمان: مطالعه درس 1 تا 3 جهت آزمون

فارسی: مطالعه ی هم خانواده ، مترادف و متضاد درس 1و2

اجتماعی: انجام فعالیت 1 صفحه ی 28 در انتهای دفتر ، انجام کاربرگه ی 7 آخر کتاب

 

 ****************

سه شنبه

97/8/1

فارسی: پیش مطالعه درس سوم

 

 ****************

چهارشنبه

97/8/2

ریاضی: تکمیل کاربرگ شماره 5

علوم: مطالعه ی درس 3

فارسی: روان خوانی درس سوم

اجتماعی: انجام پلی کپی 4  انحام کاربرگ 8و9 در کتاب

 

 

 

شنبه

97/7/21

املا: ستایش+درس 1 + صفحه ی 14

 

 ****************

یکشنبه

97/7/22

علوم: مطالعه درس 2

فارسی: روان خوانی درس 2

 

 ****************

دوشنبه

97/7/23

فارسی: ده کلمه در کاربرگ واژه نامه

اجتماعی: انجام فعالیت 3 صفحه 27 روی برگه برای چهارشنبه

انجام کاربرگه ی شماره 6 آخر کتاب برای روز چهارشنبه

 

 ****************

سه شنبه

97/7/24

قرآن: تفکیک (حرف نویسی) یک سطر از صفحه ی 10برابر شماره لیست (بر روی یک برگ کاغذ با ذکر نام و نشان و شماره لیست)

پرسش از مفاهیم صفحه 11 و 12

فارسی: روان خوانی شعر مادر+هدهد

 

 ****************

چهارشنبه

97/7/25

هدیه های آسمان: تکمیل کاربرگ 1

علوم: تکمیل کتاب کار علوم درس 2

ریاضی: تکمیل کاربرگ 4

اجتماعی: تکمیل پلی کپی 3 برای روز شنبه

قرآن: آزمونک از پلی کپی و مفاهیم صفحه ی 11و12

فارسی: تکمیل کاربرگ ادیبانه 2

 

شنبه

97/7/14

املا: تمرین ستایش و درس اول

 

 ****************

یکشنبه

97/7/15

علوم: انجام تمرین های کتاب کار علوم درس اول و آوردن آن

فارسی: تکمیل کاربرگ درس اول

قرآن: صفحه ی 10 صحیح و زیباخوانی شود، پلی کپی انجام شود

 

 ****************

دوشنبه

97/7/16

اجتماعی: انجام فعالیت 1 صفحه ی 14 برای روز چهارشنبه به صورت گروهی

فارسی: مطالعه درس اول + نگارش

 

 ****************

سه شنبه

97/7/17

قرآن: صفحه ی 10 صحیح و زیباخوانی شود، پلی کپی انجام شود

 فارسی: پیش مطالعه ی درس دوم

 

 ****************

چهارشنبه

97/7/18

ریاضی: تکمیل کاربرگ 3

قرآن: صفحه ی 10 صحیح و زیباخوانی شود، پلی کپی انجام شود

اجتماعی: پلی کپی شماره 2 برای اولین جلسه ی هفته ی بعد

فارسی: روان خوانی درس دوم+شعر مادر

هوش و خلاقیت: مطالعه ی هوش 8گانه در سایت

هوش و خلاقیت: مطالعه هوش 8گانه در سایت

   

 

شنبه 

97/7/7

فارسی : تحقیق در مورد محمود شبستری (دو بند)

یکشنبه

97/7/8

هدیه­ها: مطالعه درس 1 و تکمیل صفحه 12

فارسی : روان خوانی ستایش با معنی ساده

قرآن: یک سطر زیباخوانی صفحه 7

علوم:آزمونک درس اول

 دوشنبه 

97/7/9

فارسی: روان خوانی درس اول

 سه شنبه

97/7/10

قرآن: صحیح خوانی و زیبا خوانی پیام آیه صفحه9

فارسی: کاربرگ

 چهارشنبه 

97/7/11

اجتماعی: کاربرگ 1

تکمیل کاربرگ شماره 2 ریاضی

املای فارسی:  تمرین ستایش و درس اول

 

مباحث درس اجتماعی کلاس 6/4
فایل های ضمیمه شده
فایل های ضمیمه شده